Vrae en Antwoorde
DOWNLOAD
1. Hoe is dit enigsins moontlik dat Oté kunsmis teen wesenlike laer pryse kan aanbied?

a. In beginsel het Oté ‘n hart om boere te help om insetkoste te verlaag ten einde volhoubaar te boer.

b. Dit is dus ‘n doelbewustelike besluit van Oté om ‘n wen-wen verhouding tussen Oté en boere te vestig waar albei ‘n gemaklike bestaan kan maak.

c. Oté hef dus deurentyd slegs ‘n vaste transaksiefooi per ton in plaas daarvan om boere uit te buit deur met opportunistiese hoë winste soos sommige tradisionele kunsmis verskaffers.

d. Verder gebruik Oté tegnologie om die ketting tussen die invoerder en die boer korter te maak deur die tradisionele middelman uit te skakel wat beteken dat die oorhoofse kostes van so ‘n middelman, asook die hoë winsgrense van die tradisionele kunsmis verskaffers uitgeskakel word.

2. Word daar enigsins ingeboet op die kwaliteit van die kunsmis wat Oté verskaf ten einde die prys te kan verlaag?

a. Die antwoord is ‘n definitiewe “NEE”.

b. Nie net word die kunsmis wat Oté verskaf van presies dieselfde verskaffers aangekoop nie, maar dit is ook presies dieselfde kunsmis.

c. Alle kunsmis is geregistreer by die Misstof Vereeniging en het die vereiste registrasienommers.

d. Alle kunsmis kom met ‘n waarborg van die verskaffer.

3. Watter maatreëls is in plek om seker te maak die kunsmis wat op die plaas afgelewer word is op die standaard wat die boer verwag?

a. Vir elke besending kunsmis wat Oté aanbied is daar vooraf ‘n spesifikasie blad beskikbaar wat die kwaliteit van die kunsmis bevestig sodat ‘n boer presies weet wat hy koop.

b. Oté se verskaffer onderneem om alle kunsmis wat by hulle store afgelaai word vooraf te sif wanneer dit nodig is om seker te maak stof of klont probleme word beperk.

c. Deur die middelman uit te skakel word die kunsmis effektief twee keer minder hanteer deur dit nie ook by die middelman af te laai en weer op te laai nie, maar direk by die boer op sy plaas. Hoe minder die kunsmis hanteer word hoe minder die kans vir verwering en uiteindelik stof en klonte.

4. Hoe kan ek seker wees my geld is veilig sodat ek nie vir kunsmis betaal wat ek dan nie kry nie?

a. By Oté besef ons, ons kan nie van ‘n boer verwag op groot bedrae geld vooraf op goeder trou te betaal met die hoop om die kunsmis te ontvang nie.

b. Net so wil Oté sy eie risiko beperk deur nie bestellings namens sy kliënte te plaas waarvoor hy dan nooit betaal word nie.

c. Daarom gebruik Oté ‘n derde-party betaalstelsel genaamd G-PAY™ wat die volgende moontlik maak:

i. Die boer se geld vir n bestelling word in ‘n G-PAY™ gekoppelde bankrekening, in sy eie naam, geplaas waar die boer deurentyd kan sien dat sy geld in sy rekening is.

ii. G-PAY™ koppel hierdie fondse aan die boer se spesifieke bestelling, reserveer die geld vir hierdie bestelling en plaas ‘n houvas op die fondse sodat Oté nie die geld kan kry voor die kunsmis afgelaai is nie, maar ook sodat die boer nie die geld kan onttrek nadat ‘n bestelling bevestig is nie.

iii. Sodra die kunsmis afgelaai is en die boer tevrede is dat die kunsmis waarvoor hy betaal het die kunsmis is wat hy gekry het, magtig die boer die transaksie op G-PAY™ en eers dan vloei die geld na Oté.

5. In watter verpakking is die kunsmis beskikbaar?
a. Los maat
b. 50kg sakkies in 1 ton “sling-bags”
c. 500kg sakke
d. 1000kg sakke

Al hierdie verpakkings word in 35-ton vragte verskeep.
6. Hoekom stel Oté voor dat boere hulle kunsmis sover as moontlik in losmaat neem?

a. Soos enige besigheid moet ‘n boer ook voortdurend alternatiewe opsies oorweeg om sy insetkoste so laag as moontlik te hou ten einde volhoubaarheid te verseker. Hier is ‘n geleentheid vir ‘n wesenlike addisionele besparing. 

b. Die boer spaar dadelik ‘n minimum van R190 per ton aan versakkingskoste.

c. In meeste gebiede is “side-tipper” vragmotors meer beskikbaar as platbak vragmotors en is die besparing op ‘n “side-tipper” vragmotor teenoor ‘n platbak vragmotor ten minste R100 per ton.

d. ‘n Addisionele minimum besparing van R290 per ton maak ‘n wesenlike verskil in ‘n boer se totale kunsmis rekening.

7. Hoekom fokus Oté daarop om “straights” beskikbaar te maak aan boere in plaas van vooraf vermengde kunsmis?

a. Ons siening is dat boere die beste weet hoe om voedingstowwe op sy plaas toe te dien en hulle doen navorsing deur goeie inligting te bekom om die beste besluit vir sy boerdery te neem.

b. Ons weet ook dat Boere aan die voorpunt staan wanneer dit kom by die gebruik van beter tegnologie en dat hulle alreeds beskik oor die volgende inligting wat nodig is om te bepaal watter tipe voedingstowwe in bepaalde hoeveelhede toegedien moet word om opbrengs te optimaliseer:

i. Grond ontledings
ii. Opbrengs verslae per area
 

c. Die nodige toerusting om spesifieke voedingstowwe op ‘n spesifieke area op die lande in die korrekte hoeveelhede toe te dien is ook deesdae baie meer beskikbaar en bekostigbaar as in die verlede.

d. Behalwe dus dat die boer kunsmis bespaar deur net die nodige voedingstowwe toe te dien wat op ‘n spesifieke area benodig word spaar die boer verder ook aan koste van vermenging.

8. Wanneer is die beste tyd om aan te koop?

a. Dit bly ‘n uitdagende vraag en Oté het begrip wat se groot besluit dit vir ‘n boer is om te maak.

b. En alhoewel niemand met sekerheid kan sê wanneer die regte tyd is om aan te koop nie stel Oté die volgende beskikbaar om boere te help met die besluit:

i. Grafieke met die weeklikse wêreldprys oor die afgelope 4 jaar en ook vir die jaar-tot-datum sodat boere die tendens kan volg.
ii. Ons verskaffer se opinie oor mark kragte wat ‘n invloed kan hê op die prysbeweging.
Frequently Asked Questions:
DOWNLOAD
1. How is it at all possible that Oté fertiliser can offer at substantially lower prices?

a. In principle, Oté has a heart to help farmers lower input costs to farm sustainably.

b. It is therefore a goal-conscious decision of Oté to establish a win-win relationship between Oté and farmers where both can make a comfortable existence.

c. Oté therefore consistently charges only a fixed transaction fee per ton instead of exploiting farmers with opportunistic high gains like some traditional fertiliser suppliers do.

d. In addition, Oté uses technology to make the chain between the importer and the farmer shorter by cutting out the traditional middleman, which means that the overall costs of such a middleman,  as well as the  high profit margins of the traditional fertiliser suppliers are eliminated.

2. Is there any compromise on the quality of the fertiliser that is supplied by Oté lower the price?

a. The answer is a definite “NO”.

b. Not only is the fertiliser that Oté provides from the exact same suppliers, but it is also exactly the same fertiliser.

c. All fertilisers are registered with FERTASA and have the required registration numbers.

d. All fertilisers come with a guarantee of the supplier.

3. What controls are in place to make sure the fertiliser that is delivered on the farm is on the standard the farmer expects?

a. For every consignment fertiliser that is offered, a specification page is available in advance that confirms the quality of the fertiliser so that a farmer knows exactly what he buys.

b. Oté‘s supplier undertakes to pre-sift all fertilisers that are downloaded at their store when required to mitigate possible dust or lump problems.

c. By cutting out the middleman, the fertiliser is effectively handled two times less by not delivering to the middleman, but directly at the farmer on his farm. The less the fertiliser is handled the less chance for deterioration and eventually dust and lumps.

4. How can I be sure my money is safeguarded so that I do not pay for fertiliser I do not get?

a. At Oté we realize we cannot expect from a farmer to pay large sums of money in advance on good faith with the hope of receiving the fertiliser.

b. Similarly, Ote wants to limit its own risk by not placing orders on behalf of its clients, and then possibly not receiving payment due to cancellations, etc

c. Therefore, Oté uses a third-party payment system called G-PAY™, which allows the following:

i. The farmer’s money for an order is deposited in a G-PAY™ linked bank account of the farmer opened in his own name where the farmer can see at any time that his money is in his account.

ii. G-PAY™ links these funds to the farmer’s specific order, reserves the money for this order and places a lock on the funds so that Oté cannot get the money before the fertiliser has been loaded, but also so that the farmer cannot withdraw the money after an order has been confirmed.

iii. Once the fertiliser has been offloaded and the farmer is satisfied that the fertiliser he paid for is the fertiliser that he had received, the farmer authorises the transaction on G-PAY™ whereafter the money flows to Oté.

5. What pack sizes are the fertiliser available in?
a. Bulk
b. 50kg bags in 1 ton “sling-bags”
c. 500kg bags
d. 1000kg bags

All these are shipped in 35-tonne loads.
6. Why do Oté suggest that farmers rather buy their fertiliser in bulk?

a. Like any business, a farmer must also continuously consider alternative options to keep input costs as low as possible to ensure sustainability. Here is an opportunity for a substantial additional saving.

b. The farmer immediately saves a minimum of R190 per tonne on bagging cost.

c. In most areas, side-tipper trucks are more available than flat-deck trucks and is the saving on using a side-tipper truck versus a flat-deck truck at least R100 per tonne.

d. The additional minimum savings of R290 per tonne makes a significant difference in a farmer’s total fertiliser cost.

7. Why does Oté Focus on making “straights” available to farmers instead of pre-mixed fertilisers?

a. Our view is that farmers know best how to apply nutrients to their farm, and they do research by obtaining good information to make the best decision for their farm

b. We also know that farmers are on the forefront when it comes to using better technology and that they already have the following information necessary to determine what type of nutrients are required in which areas and in the correct quantities to optimise yield:

i. Soil analyses
ii. Yield reports per area

 

c. The equipment needed to apply specific nutrients in a specific area on the land in the correct quantities is also much more available and affordable than in the past.

d. Apart from allowing the farmer to save fertiliser by only applying the necessary nutrients needed on a specific area, the farmer also saves on blending cost.

8. When is the best time to buy?

a. It remains a daunting question and Oté respects the farmers for this difficult decision they must make.

b. And although no one can say with certainty when the right time is to buy, Oté makes the following available to assist farmers with the decision:

i. Graphs with the weekly world price over the past 4 years and for the year-to-date so that farmers can follow the trend.
ii. Our supplier’s opinion on market forces that might influence the price movement.

Video


WhatsApp | Ontmoet Boer Jan.mp4

DOWNLOAD

Desktop | Ontmoet Boer Jan.mp4

DOWNLOAD

Video


WhatsApp | Ontmoet Boer Jan.mp4

DOWNLOAD

Desktop | Ontmoet Boer Jan.mp4

DOWNLOAD

pdf | Oté Oplossing VS Status Quo

DOWNLOAD

pdf | Oté Solution VS Status Quo

DOWNLOAD

pdf | Hoe koop ek kunsmis via Oté?

DOWNLOAD

pdf | How do I buy fertiliser via Oté?

DOWNLOAD

pdf | Oté Group Company Profile

DOWNLOAD